Primaria comunei Cumpăna:

Sos. Constantei nr. 132, cp. 907105

Telefon: +40/241/730788

Fax: +40/241/739003

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar Ec. Mariana GÂJU


 

În atenția: ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN COMUNA CUMPĂNA


La data de 28 septembrie 2018 a intrat Legea nr. 196 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 660 din 30 iulie 2018.
      Astfel, potrivit prevederilor art.2 lit.e) și f) din actul normativ menționat anterior termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
Atestat – actul care dovedeşte calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care deţin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.
Certificat de calificare profesională – actul care dovedeşte calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupaţia de administrator de condominii, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul superior sau privind formarea profesională a adulţilor.
     Astfel, potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din actul normativ menționat anterior, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii.
      În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi legale, în cadrul ședinței ordinare din data de 26.09.2019, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Cumpăna nr. 152 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice și a persoanelor fizice autorizate în vederea dobândirii calității de administrator de condominii și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a condominiilor în cadrul asociațiilor de proprietari.
     
În acest sens, pentru desfășurarea activității de administrare a condominiilor, persoanele fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cetățenia română;
b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
c) să fie apte din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității;
d) să dețină atestatul eliberat în condițiile Legii nr. 196/2018, cu modificările și completările ulterioare;
e) să prezinte garanții materiale și profesionale pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, stabilite în condițiile legii;
f) să nu fi fost condamnate pentru o infracțiune de natură economico-financiară.
Neîndeplinirea chiar și numai a uneia dintre aceste condiții specifice conduce la imposibilitatea desfășurării activității de administrare a condominiilor.
     În vederea obținerii acestui atestat, persoanele fizice interesate vor depune o cerere, însoțită de următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate – în copie;
b) actul de studii (ultima formă de învățământ absolvită) – în copie;
c) certificatul de pregătire/formare profesională emis de organizații sau instituții autorizate, respectiv acreditate – în copie;
d) cazier judiciar – în original;
e) cazier fiscal – în original;
f) adeverință eliberată de medicul de familie din care rezulte faptul că sunt apte din punct de vedere medical pentru desfășurarea activității de administrator de condominii – în original;
g) dovada achitării taxei speciale stabilite pentru eliberarea atestatului – în copie;
h) declarație olografă, pe propria răspundere, din care să rezulte faptul că nu au obținut atestatul eliberat de către o altă unitate administrativ-teritorială.
     În vederea obținerii atestatului, persoana fizică trebuie să facă doavada domiciliului în Comuna Cumpăna.
      În conformitate cu prevederile art. 106 din același act normativ, persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, până la data de 01.01.2021, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator.
      Astfel, potrivit prevederilor Ordinului nr. 635 din 7 martie 2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din Romania – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr.1832/856/2011 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și publicat în Monitorul Oficial nr.308 din 19 aprilie 2019, s-a redenumit “ocupația administrator imobile” cu “administrator de condominii” și s-a păstrat același cod 515303 în grupa de bază 5153 – Administratori de clădiri.
     De asemenea, prin Decizia Autorității Naționale pentru Calificări nr.140/07.05.2019 a fost aprobat Standardul ocupațional Administrator de condominii – cod COR 515303.

INFORMATII - DOCUMENTE NECESARE

Descarca adresa transmisa de institutia Prefectului din 11.09.2019 (.pdf)

Descarca HCL privind regulamentul de atestare al administratorilor de condominii (.pdf)

Descarca fisa cu datele de identificare in vederea completarii (.doc)

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Viata Asociativa & Relatii Internationale | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, adobe reader :.

2008 © Primaria comunei Cumpăna.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.